پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ساعت دیواری

دست نوشته زیبا با نام دل نوشته نغمه ی عشق

تصویر
دست نوشته زیبا با نام دل نوشته نغمه ی عشق که عاشقانه است بی تو باشم گر در این دنیا نغمه را بفروش به هر قیمت هر بها زندگی می کن بی من بی من باش در اینجا در هر کجا زندگی رسم خوشایندیست که نبردیم بویی از آن هر دوی ما طالع نحسی بشد بر دلم آتشی زد این طالع بر جان ما رخصتی ده تا من کنم نغمه را با جان تو آشنا کام دل از تو برآید چه خوش آید کام را زیبا کنیم ما با دعا جان هرکس با همین نغمه تر است نغمه بهانه شد دل کجاست ای بی وفا